باز عالم و آدم و پوسیدگان  خزان و زمستان خندان و شتابان به استقبال بهار

میروندتا اندوه زمستان را به فراموشی سپارند و کابوس غم را در زیر خاک

مدفون سازند و آنگه سر مست و با وجد و نشاط و با رقص و پایکوبی با ترنم این

سرود بر گذار می نمایند . . .

با خوبی ها و بدی ها، هرآنچه که بود؛ برگی دیگر از دفتر روزگار ورق خورد،

برگ دیگری از درخت زمان بر زمین افتاد، سالی دیگر گذشت روزهایتان بهاری و

بهارتان  جاودانه باد.

/ 1 نظر / 47 بازدید
مامانشون

سلام نوشین جان. سال نو شما هم مبارک و خجسته باد با آرزوی بهترینها برای شما و خانواده محترمتون[قلب]