امروز چقدر دلپذیر بود - بهنیا شکلات بابا

دوشنبه ٢٩ بهمن ۱۳۸٦
امروز چقدر دلپذیر بود

امروز بهنیا کمی دیرتر به خانه آمد درب را باز کردم و خودش سریع آمد یش من صورتش با آن لبخند قشنگش دیدنی بود دستش را پشتش مخفی کرده بود و بعد سرش را آورد جلو و صورت من را بوسید و یک گل زیبای رز به من داد تعجب کردم گفتم کی برات این گل را خریده گفت به راننده سرویس گفتم رفتیم مغازه..... بعد گل را خریدم و آمدم.قشنگترین احساس و لذتی بود که نمی تونم وصفش کنم ....................

۲۹ بهمن روز مهر پاک و جشن سپندارمزدگان مبارک