کارنامه - بهنیا شکلات بابا

پنجشنبه ۱٧ خرداد ۱۳۸٦
کارنامه

جهارشنبه ۱۶ خرداد با مامانی رفتیم مدرسه که کارنامه بگیریم چقدر ترافیک بود وراننده چینی وراجی کرد بماند .حیاط مدرسه خلوت بود وارد دفتر شدیم که مدیر آقای دکتر یوسفی گفت در کلاس خودمان کارنامه می دند ما هم رفتیم آنجا خانم پناهی با لیخند جلو آمد وما همدیگر را بوسیدیم .بعد من نزدیک میز ایشون رفتم جعبه شکلاتی تقدیم کردم وایشون هم من را بوسید وکارنامه را گرفتم .و ماهی کلاسی و یک سی دی یادگاری آوردم خانه.

بعد یک جشن دو نفره در مک دونالد و عصر آنروز در شهر بازی کوچولو همیشگی

 مامان  و خانم پناهی خسته نباشید