دنيای من - بهنیا شکلات بابا

دوشنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳۸٦
دنيای من

با چشمم               دنيا را                می بينم


اين جا را                آن جا ر ا              می بينم


با پايم                   دنيا را                 می گردم


در اين جا               در آن جا              می گردم


با دستم                 دنيا را                 می گيرم


اين ها را                آن ها را              می گيرم


با قلبم                  دنيا را                 می خواهم


مادر را                  با با را                  می خواهم