تولد - بهنیا شکلات بابا

سه‌شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۸۸
تولد

دوباره اردیبهشت آمد ومن توسط همسر و گل پسرو بهتاب کوچولو هم امسال خودنمایی کرد و من را به اصطلاح بهنیا ذوق زده کردند و یک تولد کوچولو برای من امشب گرفتند. البته امسال تا .٢ روز دیگه ثانیه ها را می شماریم تا در این ماه زیبا تولد فرشته کوچولو ی عزیزم را جشن بگیریم.

بهنیا جون ،بهتابم و بابایی ممنون از یادآوری قشنگتون با تمام وجودم می پرستمتون لبخندقلبماچبغل