بهنیا شکلات بابا

شنبه ۳ اسفند ۱۳۸٧
 

من آموخته ام...

 

 

 

Image hosted by allyoucanupload.com

که تنها کسی که مرا در زندگی شاد می کند کسی است

که به من می گوید: تو مرا شاد کردی

 

 

icon012.gif

 

 که هرگز نباید به هدیه ای از طرف کودکی، نه گفت

 

Image hosted by allyoucanupload.com

 

 

 که همیشه برای کسی که به هیچ عنوان قادر به کمک

 کردنش نیستم دعا کنم

  که مهم نیست که زندگی تا چه حد از شما جدی بودن را

 انتظار دارد، همه ما احتیاج به دوستی داریم که

لحظه ای با وی به دور از جدی بودن باشیم

 

 

Image hosted by allyoucanupload.com

که گاهی تمام چیزهایی که یک نفر می خواهد، فقط

دستی است برای گرفتن دست

 او، و قلبی است برای فهمیدن وی

 

icon009.gif

 

 که زندگی مثل یک دستمال لوله ای است، هر چه به

انتهایش نزدیکتر می شویم سریعتر حرکت می کند

 

 

Image hosted by allyoucanupload.com

 

 که چشم پوشی از حقایق، آنها را تغییر نمی دهد

 

 

icon132.gif

 

 که این عشق است که زخمها را شفا می دهد نه زمان

 

Image hosted by allyoucanupload.com

 

 که زندگی دشوار است، اما من از او سخت ترم

 

icon041.gif

آموخته ام
 

که همه می خواهند روی قله کوه زندگی کنند، اما تمام

 شادی ها وقتی رخ می دهند

 که در حال بالا رفتن از کوه هستیم

 

 

Image hosted by allyoucanupload.com

 

ثروتمند کسی نیست که بیشترین ها را دارد ، بلکه

کسی است که به کمترین ها نیاز دارد.

 

icon005.gif

 

دیگری فرصت از دست داده ما را

 تصاحب خواهد کرد

 

 

Image hosted by allyoucanupload.com

 

که فقط چند ثانیه طول می کشد تا زخم های عمیقی در

قلب کسانی که دوستشا ن داریم ، ایجاد کنیم اما سال

ها طول می کشد تا آن زخم ها را التیام بخشم.

 

icon020.gif