بهنیا شکلات بابا

پنجشنبه ٢۳ آبان ۱۳۸٧
 

دو کلمه حرف حسابلبخند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

این غیر ممکنه که بارانی از  شادی و مهربانی رو برای کسی بفرستی و  ..حداقل چند قطره از اون دستای خودت رو هم  خیس نکنه