بهنیا شکلات بابا

یکشنبه ۱٠ شهریور ۱۳۸٧
 

 

Keep your thoughts positive

 

View Full Size Image

سه چیز در زندگی هست که وقتی رفت.. دیگر قابل بازگشت نیست

سخن...موقعیت...زمان 

 

View Full Size Image

 

 

سه چیز در زندگی هست که باعث میشه تو شخص بزرگی بشی

سختکوشی..صداقت...موفقیت

 

View Full Size Image

 

سه چیز در زندگی هست که شخصیت انسان را  از بین میبرد

حرص...غرور..خشم

 

 

View Full Size Image

 

سه چیز در زندگی هست  که هیچ زمان نباید از دست داد

آرامش...امید...شرافت

 

View Full Size Image

 

سه چیز در زندگی هست که همیشگی و قطعی نیست

رویاهای انسان...موفقیت ...شانس

 

View Full Size Image

 

سه چیز در زندگی هست که بسیار قیمتی و ارزشمند هست

عشق...شرافت نفس...زمان

 

View Full Size Image

 

 

The Beauty of Life does not depend on how happy you are


            But how happy others can be…Because of You

!!!

زیبایی زندگی به این نیست که چقدر شاد هستی ..بلکه به این است که دیگران

چقدر از بودن تو  شاد هستند

 

View Full Size Image

 بنابر این

Keep your thoughts positive

 Because your thoughts become your words.

افکارت رو مثبت نگه دار زیرا افکارت هستند که جملاتت رو میسازند

 

Keep your words positive

View Full Size Image

Because your words become your actions.

جملاتت رو مثبت نگه دار زیرا جملاتت هستند که اعمالت را میسازندKeep your actions positive,

View Full Size Image

 Because your actions become your habits.

 اعمالت را مثبت نگه دار زیرا اعمالت هستند که عاداتت را میسازند Keep your habits positive,
because your habits become your lifestyle.

View Full Size Image

عاداتت را مثبت نگه دار زیرا عاداتت , شیوه ی زندگیت  را میسازد 

 Keep your lifestyle positive,
because your lifestyle becomes your destiny

View Full Size Image

شیوه ی زندگیت  را مثبت نگاه دار  ..زیرا شیوه ی زندگیت سرنوشتت را میسازد

 

View Full Size Image